Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Sipos Balázs Gábor egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető), és a Üzemeltető által a www.timba.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat – ide értve a weboldal fenntartását is – igénybe vevő, szerződő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének, megszűnésének feltételeit tartalmazza.
Az ÁSZF keretében az Üzemeltető és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek.
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.feherekszer.hu weboldalon keresztül jön létre, történik, függetlenül attól, hogy a jogügylet, illetve szolgáltatás létrejötte, teljesítése Magyarországról vagy külföldről, az Üzemeltető vagy közreműködője, illetve megbízottja által történik.

Az Üzemeltető Adatai:

Sipos Balázs Gábor EV.
Nyilvántartási szám: 66955526-1-27
KSH szám: 66955526821923107
Adószám: 66955526-1-27
Székhely: 2483 Gárdony, Radnóti Miklós utca 51.
Telephely: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.
Adatkezelési nyilvántartási szám:
E-mail: info[kukac]timba[pont]hu

1. Általános rendelkezések, a Szerződő Felek közötti szerződés létrejötte

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.timba.hu weboldalon található elektronikus áruházon (továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.
A Webáruházban történő vásárlást egyebekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) szabályozza.
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott és visszaigazolt megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF elfogadásával és az abban meghatározott módon, valamint feltételekkel.
A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) köthetők. Regisztrációra bárki jogosult, aki a regisztrációhoz szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja és az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A megrendelés leadását követően a szerződés, annak visszaigazolásáig szabadon és jogkövetkezmény nélkül módosítható, illetve felmondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Szerződő Felek között az áru megvásárlásával, illetve a szolgáltatás megrendelésével – azaz a megrendelés visszaigazolásával – magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Az Üzemeltető az íly módon létrejött szerződést köteles annak létrejöttét követő 5 évig őrizni. Az Üzemeltető a szerződést nem iktatja. A szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre, más nyelven szerződést kötni nincsen lehetőség.

2. Regisztráció

A Felhasználó a Webáruház weboldalán található regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével regisztrálhat. A Felhasználó a Webáruházon történő vásárlásával nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF, és a Webáruházon közzétett Adatvédelmi elvek és szabályok feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi elvek és szabályok szerinti, valamint a jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelésekhez hozzájárul. A Felhasználó ezen nyilatkozata hiányában a Webáruházon keresztül szerződés érvényesen nem jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető vagy Üzemeltető közreműködője, megbízottja között.
Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét a Felhasználó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért, szállítási késedelemért, kárért. Az íly módon beállt hiba, késedelem nem minősül az Üzemeltető hibás teljesítésének. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Felhasználó a jelszavát, email címét elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek vagy közreműködőjének, megbízottjának felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Üzemeltető minden regisztrációt felhasználóként kezel és tart nyílván. Az Üzemeltetőt a regisztrált adatok Felhasználó által történő – akár téves – megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, felelősségét e körben kizárja.

3. Megrendelés, ajánlat

A Felhasználó által vásárolandó áruk, igénybe veendő szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, illetve, amennyiben rendelkezésre áll, úgy az áruk használatára vonatkozó gyártói utasításokat a Webáruház tartalmazza. Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
A Webáruházon forgalmazott termék használati utasítását, tanúsítványát azon esetben, ahol ezt jogszabályi rendelkezések előírják, az áruhoz köteles mellékelni az Üzemeltető. Ennek elmulasztása esetén a szerződéstől történő elállásnak nincsen helye, azt a Felhasználló kérésére az Üzemeltető pótolja.
A vételár mindig a kiválasztott termék/szolgáltatás mellett a Webáruházon feltüntetett általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összeg. A termékek vételára nem tartalmazza annak szállítás költségét.
A Webáruházról megrendelhető termékek/szolgáltatások árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát, szolgáltatások díját sem kedvezően, sem kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.
Amennyiben a Webáruház felületére nyilvánvalóan téves, – így különösen, de nem kizárólag – a termék vagy szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár/díj kerül feltöltésre, akkor a Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani vagy a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ebben az esetben a Felhasználót elállási jog illeti meg.
A Webáruház felületén megjelentetett termékképek illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.
Megrendelés feladására a Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség.
A Felhasználó a kiválasztott termékeket a „Kosár” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalma a Felhasználó által módosítható a Webáruház megjelenített módon. A Felhasználó által megadható az egyes termékek/szolgáltatások kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető.
A Kosár tartalmának véglegesítését követően a Felhasználó választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatait. Amennyiben a Felhasználó a rendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot megadta, választhat, hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami vételi ajánlatnak minősül és a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Az Üzemeltető csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket fogad el.

4.Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Üzemeltető részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor jogosult a bevitt adatokat javítani, módosítani.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Üzemeltető e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:
– a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
– a rendelés azonosítóját,
– a rendelés dátumát,
– a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét,
– a termék árát,
– szállítási költséget és
– a fizetendő végösszeget.
Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatónak és nem az ajánlat elfogadásának minősül és csupán arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megrendelése az Üzemeltetőhöz megérkezett.
A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, – szerződés a felek között nem jön létre- ha 72 órán belül a Felhasználó nem kapja meg Üzemeltetőtől az általa megadott email címre küldve az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
Ha a Felhasználó rendelését már elküldte az Üzemeltető részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Üzemeltető felé. Jelzés hiányában a szerződés a visszaigazolt megrendelés szerint jön létre.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés e jogszabályok szerinti fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Szállítási és fizetési feltételek

Az Üzemeltető a megrendelt és házhoz szállítani kért árut házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével.
A fuvardíjat a Felhasználó viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Az aktuális szállítási díjakat a Webáruház felületén az Üzemeltető közzéteszi, így erről a Felhasználó ott tájékozódhat. Ha egy Felhasználótól azonos napon külön-külön több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön-külön kerülnek figyelembevételre, azaz a fuvardíj külön-külön kerül felszámításra.
Az Üzemeltető a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
Az Üzemeltető pontosan (óra-percre) meghatározott szállítási időpontot nem, csak közelítő szállítási intervallum megjelölését vállalja. A várható szállítási időpontot minden esetben a rendelési visszaigazolás tartalmazza.
Szolgáltatás megrendelése esetén a Webáruház felületén megrendelt szolgáltatásokat az Üzemeltető a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti azzal, hogy a helyszín megváltoztatásának a jogát fenntartja. A helyszín Üzemeltető által történő egyoldalú megváltoztatása esetén az erről emailben történő tájékoztatását követő 3 napon belül a Felhasználó elállhat.

7. A Felhasználó elállási joga

A szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró azon természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje a jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban: Fogyasztó.
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8. A Fogyasztót megilleti elállási jog gyakorlásának a módja

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségeken az Üzemeltető részére. A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megjelölt elállásinyilatkozat-minta szerint is gyakorolhatja elállási jogát.
Fogyasztó a fentiek szerint határidőben gyakorolja elállási jogát. Ezen határidőt követően elküldött elállási nyilatkozat érvénytelen.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Az Üzemeltető emailben haladéktalanul köteles visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Ezen visszaigazolás nem jelenti az elállási nyilatkozat joghatályos módon történő előterjesztésének elismerését az Üzemeltető részéről.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben előterjesztettnek és érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltetőnek.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Üzemeltető a határidő számítás szempontjából. Az Üzemeltető javasolja, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Üzemeltető részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Üzemeltető címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha annak megtérítését az Üzemeltető kifejezetten, írásban vállalta.
Az Üzemeltetőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Üzemeltető visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi felé teljesített ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. Az Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási vagy elállási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Üzemeltető ésszerű költségeit.
Az Üzemeltető követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási vagy elállási jogát – megtérítését.

9. Jótállás

Az Üzemeltetőt az általa forgalmazott termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és amennyiben a termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá esik, úgy e rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól az Üzemeltető csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a termék Felhasználó általi átvétele napjával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztónak minősülő Felhasználó (továbbiakban Fogyasztó) részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Üzemeltető, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:
– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Üzemeltetőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
– ha a Üzemeltető a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Üzemeltető költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik..
A Üzemeltető jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
A jótállás nem érinti a Felhasználó/Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését..
Ha a Szerződő Felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Felhasználó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.
Önkéntes jótállás
Üzemeltető az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházon, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Üzemeltető az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Felhasználó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

10. Szavatosság

A Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már megvoltak. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Amennyiben a Felhasználó nem minősül a fentiek szerint fogyasztónak, úgy az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, illetve az Üzemeltetőnek megtéríteni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát, annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Üzemeltetővel.
A Felhasználó közvetlenül az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti szavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Felhasználó írásban, hitel érdemlően igazolja, hogy a terméket az Üzemeltetőtől vásárolta. Ez esetben az Üzemeltető csak akkor mentesül a szavatossági kötelezettsége alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

11. Felelősség

A Webáruházon található információk az Üzemeltető lehető legnagyobb gondossága és jóhiszeműsége mellett kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A felhelyezett információk, adatok pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
A Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és használatával elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Üzemeltető kifejezett kizárja minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más – az Üzemeltetőn kívüli harmadik személyek – weboldalaira vezet. Ezen harmadik személyek adatvédelmi gyakorlatáért, weboldalaik biztonságos használatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

12. Szerzői jogok

A Webáruház egésze szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogi jogosultja az Üzemeltető a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása vagy árú vásárlása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást. know-how-t).
A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően sem az esetleges regisztráció, sem a Webáruház regisztráció nélküli használata nem biztosít jogot a Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely módon történő használatára, illetve hasznosítására.

13. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban, az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Sipos Balázs Gábor EV.
Telephely: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.
Adatkezelési nyilvántartási szám:
E-mail: info[kukac]timba[pont]hu

Az Üzemeltető az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt az Üzemeltető elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Üzemeltető köteles öt évig megőrizni.
Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Internetes elérhetőség: www.nfh.hu
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677

– Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet az Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 22/510-310
Fax: 22/510-312

– Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

14. Vegyes rendelkezések

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások hatályba lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Gárdony, 2016. január 1.