Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket és webáruházunkat választotta.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban: Ászf.) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A meghirdetett akciókban, nyereményjátékokban résztvevő személyek elfogadják vásárlásukkal a www.timba.hu által szabott feltételeket, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A webáruház termékeivel, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan kérdéseire a weblapunkon feltüntetett elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A www.timba.hu domain név alatt működő webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeiken rendelkezésre állunk.

Jelen Ászf. hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.timba.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf. folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.timba.hu/.

Figyelemmel arra, hogy a webáruházban található termékekkel összefüggésben több típusú jogviszony jön létre Sipos Balázs Gábor egyéni vállalkozó és a terméket, illetve szolgáltatást megrendelő személyek között, ezért a jelen szerződésben Sipos Balázs Gábor egyéni vállalkozó a továbbiakban Szolgáltató, míg a megrendelők Felhasználó elnevezéssel kerülnek megjelölésre.

 

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

2.1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Sipos Balázs Gábor EV.

A szolgáltató székhelye: 2483 Gárdony, Radnóti Miklós utca 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info[kukac]timba[pont]hu

Nyilvántartási szám: 41483480

Adószám: 66955526-1-27

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Gárdonyi Járási Hivatal

Telefonszám: +36 20 359-7516

Bankszámlaszám:

 • Gránit Bank Zrt. 12100011-10187162-00000000 – forint alapú

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyet szolgáltatja: Evolutionet Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

Weboldal: www.szerverzum.hu

 

3. ALAPVETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) hatálya kiterjed a Sipos Balázs Gábor egyéni vállalkozó mint Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és partnerei, mint Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között grafikai tervezési, nyomdai kivitelezési, illetőleg dekorációs munkák (a továbbiakban: „Grafikai munkák”) kivitelezésére vonatkozóan létesített üzleti kapcsolatokra, vállalkozások közötti
 2. Szolgáltató grafikai tervezéssel (ezen belül reklámgrafikai, web-design és arculattervezés) nyomdai kivitelezéssel (digitális, tekercses digitális), valamint dekorációk, emblémázás (kiállítási eszközök, fólia- és jármű-dekorációk, reklámtáblák és ajándékok) tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. A nyomdai és dekorációs kivitelezési munkák esetén Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult belátása és szakmai megítélése szerint megfelelő alvállalkozó teljesítésbe történő bevonására.
 3. A Szolgáltató külön köteles tájékoztatni Felhasználót arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a Szerződő Felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, az nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek.
 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 5. A jelen szerződés április 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 6. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
 7. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha bármely Felhasználó a weboldalon található tartalmat jogosulatlanul használ fel a 17. pontban meghatározott jogkövetkezményekkel kell számolnia.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és a vállalkozás alanyi mentességéből adódóan nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, nem tartalmazzák a házhoz szállítás és csomagolás díját.
 2. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 3. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott és a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások nevét, leírását.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba / vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

5. EGYEDI MEGRENDELÉS

 1. Amennyiben a Felhasználó egyedi, vagy a webáruházban megjelent termékek egyedi változatát, illetve bármilyen további a webáruházban megjelent vagy nem megjelent szolgáltatást kíván igénybe venni, valamint egyéb elképzelését szeretné megvalósítani a Szolgáltató közreműködésével, akkor a felek között egyedi szerződés jön létre.
 2. Amennyiben a Szerződő Felek között a jogviszony egyedi feltételeit rögzítő szerződés (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”) jön létre, úgy a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Egyedi Szerződés együtt képezik a Szerződő Felek között a szolgáltatás tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást.
 3. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépése után kötött vagy módosított Egyedi Szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az adott jogviszony tekintetében az Egyedi Szerződés rendelkezései élveznek elsőbbséget. Az Egyedi Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések irányadóak.
 4. Felhasználó kijelenti, hogy az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerte és az Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten
 5. A grafikai munkák kivitelezésére vonatkozó egyedi feltételeket Felhasználó és Szolgáltató között írásbeli formában létrejött Egyedi Szerződés
 6. Amennyiben a grafikai munkák kivitelezése tekintetében Felhasználó és Szolgáltató között Egyedi Szerződés nem kerülne megkötésre, úgy az adott grafikai munka tárgyára, illetőleg tartalmára vonatkozólag kizárólag az írásbeli megrendelés, és annak visszaigazolása, illetőleg a Szerződő Felek közötti írásbeli kommunikációban (elektronikus levelekben) foglalt rendelkezések irányadók.
 7. Szolgáltató Felhasználóinak – az ajánlattételt megelőzően – egy alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít kölcsönösen egyeztetett helyszínen és időpontban, amely konzultáció során kerül sor a Felhasználó igényeinek felmérésére, majd ezt követően Szolgáltató részéről a tételes ajánlat megtételére.
 8. Az ajánlat tartalmazza a terméket, annak leírását, kiadványoknál a kiadvány terjedelmét, méretét, kötészeti formáját, mindazon adatokat, amelyek alapján a grafikai munka elvégezhető, a Felhasználó azonosító adatait, a grafikai munkára vonatkozó konkrét árajánlatot, illetőleg a Felhasználó részére felajánlott esetleges kedvezményeket.
 9. Szolgáltató által tett ajánlatok – Szolgáltató hozzájárulása nélkül – harmadik személyre nem ruházhatók át, azok kizárólag Felhasználó vonatkozásában érvényesek.
 10. Szolgáltató a megrendeléseket kizárólag online fogadja
 11. Szerződő Felek az Egyedi Szerződésben, Egyedi Szerződés hiányában Szolgáltató az ajánlaton, Felhasználó az ajánlat elfogadása alkalmával köteles megjelölni a kapcsolattartó személy nevét, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát. A szerződés teljesítése során kapcsolattartó személyek jogosultak eljárni a teljesítéssel kapcsolatos minden kérdésben.
 12. Megrendelés lemondása, visszautasítása:
  A Felhasználó megrendelését a Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolást követő 24 (huszonnégy) órán belül mondhatja le, abban az esetben, amennyiben a rendelés gyártása nem kezdődött meg.
  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszautasítsa, folyamatban lévő megrendelések teljesítését külön értesítés nélküli felfüggessze, a megrendelés teljesített részét visszatartsa vagy a megrendeléstől elálljon, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja abban az esetben, ha megalapozott kétsége merül fel a Felhasználó fizetési készségével és képességével kapcsolatban. Ebben az esetben Szolgáltató bármilyen korábbi megállapodástól (pl. árajánlat, fizetési megállapodás), szerződéstől jogosult egyoldalúan elállni.
 13. Kedvezmények:
  A Szolgáltató mérlegelése alapján kedvezményeket biztosíthat az általa prémium vásárlónak nyilvánított Felhasználóknak a webáruházában található termékek online megrendelésével összefüggésben, amely kedvezmény a „Kosárba” helyezett termékek végösszegéből kerül levonásra.

 

6. REGISZTRÁCIÓ

 1. Felhasználó regisztrálni a „Regisztráció” menüpontra kattintva a Vezetéknév, a Keresztnév vagy Cégnév, adószám, az email címének és jelszavának, valamint a telefonszámának és a számlázási és szállítási címének megadásával
 2. Felhasználó a regisztrációt követően a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva a regisztrált email címének és jelszavának megadásával tud bejelentkezni a weboldalra. Bejelentkezés után megtekintheti és nyomon követheti a Felhasználó saját megrendeléseit, módosítani tudja szállítási és számlázási címét, jelszavát.
 3. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölni tudja az info@timba.hu elektronikus levélcímre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai, a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezeknek az adatoknak a törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

7. RENDELÉS MENETE

 1. A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni az webáruház termékei közül. A felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. A felhasználó vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt termék(eke)t és a darabszám kiválasztása után a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárbaA Kosár „Tovább a kosárhoz” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. A felhasználó itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról. Az ilyen esetekben a felhasználó a módosítást követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a megrendeléstől és ebben az esetben a szerződés a felek között, egyéb jognyilatkozat nélkül, megszűnik.
 2. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Tovább a kosárhoz” ikonra
 3. Ha a Felhasználó megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a „Tovább a kasszához” gombra kattintva van lehetősége kiválasztani a számára legmegfelelőbb szállítási módot (futárszolgálat által vagy személyes átvétel), valamint a fizetési módot (banki átutalás, bankkártyás fizetés, Paypal). A rendelés véglegesítéséhez a szükséges grafikákat a fizetés előtt feltölteni, vagy később a webáruház részére el lehet küldeni, de mindaddig, amíg nem érkezik meg a grafika a Szolgáltató részére, a gyártás nem kezdődik Szolgáltató csak az anyagleadási útmutatóban jelzett paraméterekkel készített állományokat fogadja el nyomdakész anyagként. Amennyiben a feltöltött anyag nem felel meg az anyagleadási útmutatóban leírtaknak, Szolgáltató szerkesztési díjat számol fel a nyomdakész anyag előállítására, melyről előzőleg tájékoztatja Felhasználót.A következő lépésben a Felhasználónak lehetősége van eldönteni, hogy a már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, vagy új vásárlóként akar regisztrálni.A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva Felhasználó megrendelésének összesítő oldalán láthatja megrendelésének minden megadott adatát. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíti megrendelését. Az itt látható végösszeg nem tartalmazza a grafikai szerkesztés árát, mivel azt Szolgáltató csak az elvégzett munka arányában tudja pontosan kiszámolni.
 4. Ha a Felhasználó korábban már vásárolt a webáruházban, úgy elég, ha a korábbi regisztráció során megadott elektronikus levélcímét és jelszavát használja. Abban az esetben, ha a Felhasználó új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor a vásárláshoz szükséges adatait szükséges megadnia (név, lakcím, elektronikus levélcím, telefonszám), amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Ezt követően, ha a felhasználó egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés elküldése” gombra kell
 5. Fizetési módok: A webáruházban a megrendelt termék ellenértéke teljesíthető banki előre utalással, vagy bankkártyás fizetéssel. Előre utalás esetén a pénznek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül átadásra a küldemény a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében.
   1. Előre utalás: Felhasználó banki átutalás esetében a megrendelt termékek összértékének megfelelő összeget, illetve a szállítási díjat köteles a megrendelés teljesítését megelőzően, a megrendelés elküldésétől számított 3 (három) munkanapon belül Szolgáltató részére átutalással megfizetni (a továbbiakban: előleg). Szolgáltató csak az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása esetén véglegesíti a megrendelést, és teljesíti a szállítást.
   2. Bankkártyás fizetés: akkor válassza, ha a rendelés értékét a megrendeléssel egyidejűleg online bankkártyás fizetéssel kívánja kiegyenlíteni. Amennyiben a Felhasználó ezt a fizetési módot választotta „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, a rendszer a Felhasználót átirányítja az myPOS Europe Ltd. által üzemeltetett biztonságos banki fizetőoldalra, ahol a bankkártya adatok megadásával azonnali online bankkártyás fizetés történik. Ennek a fizetési módnak a választásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által a timba.hu felhasználói adatbázisában tárolt, a Felhasználó rendelésének egyedi azonosítója átadásra kerüljön az myPOS Europe Ltd. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a tranzakciók beazonosítása, visszaigazolása.

  Elfogadott bankkártyák: A myPOS Europe Ltd. internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 6. Az online fizetések (előre utalás vagy bankkártyás fizetés) esetében a Szolgáltató nem felel a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Felhasználó felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
 7. Házhozszállítási díjak:
  A szállítási díjak – amennyiben a megrendelt termékek értéke nem haladja meg a 100.000 Ft azaz egy-százezer forint összeget – a „Kosárba” elhelyezett termékek összege mellett feltüntetésre kerül. A megrendelésre kerülő termékek értékét és a szállítási díjakat bármely fizetési mód kiválasztása esetén egyidejűleg kell kiegyenlíteni.Előre utalás esetén a pénz megérkezését követően adja át a Szolgáltató a küldeményt a futárszolgálatnak.A szállítási idő a rendelés kifizetése és a nyomdakész grafikai anyag leadását vagy jóváhagyását követően max. 6 munkanap. Extrém időjárás esetén a szállítási idő eltérhet az ajánlatban jelzettől. A szállítási késedelmekért Sipos Balázs Gábor EV. felelősséget nem vállal. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a megrendelőt terheli. Kiszállítás esetén megrendelő köteles a csomag átvétele után ellenőrizni megrendelését. Esetleges reklamációját a termék átvétele után, írásban jelezheti Szolgáltató felé.Személyes átvétel esetén az alábbi üzletben tudja a felhasználó átvenni a kiválasztott terméket:
  Telephely: Timba Ajándék és Reklámgyár – 2483 Gárdony, Szabadság út 1.
 8. Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy elektronikus levélben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden gyártással kapcsolatos költséget tartalmaz nyomdakész anyag leadása, vagy nyomdakész anyagot nem igénylő termék rendelése esetén. Amennyiben grafikai szerkesztést is igényel a megrendelés, úgy annak díját a gyártási költségen felül, a nyomdakész grafika jóváhagyása után adja hozzá Szolgáltató a végösszeghez. A csomag minden esetben tartalmazza a számlát. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor és átvételkor megvizsgálni és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8:00-17:00 óra közötti időszakban.
 10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
 11. Felhasználó elektronikus levélben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap (Kérjük, figyelje levélszemét mappáját is!). Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet
 12. Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a Szolgáltató a hibás áron nem köteles elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között. Amennyiben a felhasználó hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a szolgáltató részéről. A felhasználó által hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a szolgáltató munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolása során a szolgáltató munkatársa felhívja a felhasználó figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A felhasználó hibás ár helyett a szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

8. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

 1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik, ami munkanapokon hétfő kivételével 9:00 és 17:00 óra között zajlik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A 17:00 óra után leadott anyagokat Szolgáltató következő munkanapi anyagleadásnak A hozott anyag tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és minőségéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az ilyen típusú hibák nem minősülnek nyomdahibának. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 2. Amennyiben a hozott anyag nyomdakésszé alakítását Szolgáltató végezte, látványtervet küld Felhasználó részére, mely elfogadása esetén Szolgáltató legyártja az anyagot. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi reklamációt Szolgáltató nem fogad
 3. Szolgáltató színegyezést csak hozott minta, vagy proof alapján, megfelelő nyomdakész anyaggal együtt tud biztosítani. Minden egyéb esetben színreklamációt nem áll módunkban elfogadni. A színegyezésre való felhívást Felhasználó a „Megjegyzés” mezőben
 4. Szolgáltató az általános teljesítési határidőket a termék leírásában feltünteti, melyek nyomdakész grafikai anyag Szolgáltatóhoz való eljuttatásától érvényesek. Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 5. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott terméket nem áll módjában elkészíteni, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 6. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges alapanyagok, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 7. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet
 8. Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az általános szerződési feltételek által előírt kötelességeit előre nem látható külső körülmények miatt (vis maior) nem vagy késedelmesen teljesíti. A ”Vis maior” olyan cselekményeket, eseményeket, elmaradásokat, baleseteket foglal magába, melyre a Szolgáltatónak nincsen befolyása, különös tekintettel (mindenféle korlátozás nélkül) a következőkre:
  • Sztrájk, kizárás, vagy más munkaadók és munkavállalók közötti vita;
  • Tűzvész, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, járványok, közüzemi szolgáltatók érdekkörében felmerült problémák vagy egyéb természeti katasztrófák;
  • Nyilvános vagy magán telekommunikációs hálózatok használhatatlansága;
  • Törvények, szabályozások, rendeletek vagy korlátozások melyeket az állam vagy a kormány hoz.
 9. A Szolgáltató általános szerződési feltételekből eredő kötelezettségei a vis maior idejére érvényüket vesztik, a kötelezettségei teljesítésének ideje a teljesítési akadály időtartamával A Szolgáltató megfelelő lépéseket tesz, hogy a teljesítési akadályt elhárítsa, vagy megoldást találjon, hogy kötelezettségeinek a vis maior ellenére is eleget tudjon tenni.

 

9. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, TELJESÍTÉS, RÉSZTELJESÍTÉS

 1. A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásának időpontjától (amennyiben alkalmazandó a gyártási költségek megelőlegezésének időpontjától vagy a Szolgáltató részére fizetendő előleg megfizetésének időpontjától) értendő, és minden megrendelés esetén egyedileg kerül meghatározásra a Szerződő Felek által a megrendelt grafikai munka terjedelmétől, mibenlététől függően. A jelen pont értelmében a megfizetés időpontjának az a nap minősül, amely napon az előleg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a Szolgáltató részére nem szolgáltatja a teljesítéshez szükséges összes információt (szöveg, kép, megjelenési igények, színek, egyéb szempontok, stb.), Szolgáltató a teljesítést megkezdeni nem tudja, és a teljesítéssel késedelembe nem
 3. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a teljesítési határidő a tervezési folyamat során történő módosítások következtében módosulhat. A teljesítési határidő módosulását – az arról való értesüléstől számított lehető legrövidebb időn belül – Szolgáltató köteles haladéktalanul Felhasználó tudomására
 4. Nyomdai- és dekorációs kivitelezési munkálatok esetén a kivitelezési határidőt illetően a nyomdai/dekorációs kivitelezést ténylegesen teljesítő alvállalkozó nyilatkozata irányadó. Az alvállalkozó által vállalt határidőről a Szolgáltató köteles a nyomdakész állományok átadását megelőzően tájékoztatni Felhasználót.
 5. Szolgáltató fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre. Felhasználó a határidő előtti teljesítést kifejezetten Szolgáltató mindent megtesz a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében, ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy több tételből álló megrendelést több részletben teljesítsen és számlázzon. Felhasználó a több részletben való teljesítést kifejezetten elfogadja.
 6. A szerződés teljesítése során Szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződés teljesítésére kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Ezen intézkedéseket és nyilatkozatokat a Szerződő Felek írásban rögzítik.
 7. Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozó igénybevételére

 

10. TELJESÍTÉS ELFOGADÁS, TELJESÍTÉS MÓDJA

 1. A teljesítés abban az esetben tekinthető a Felhasználó által igazoltnak, ha a Felhasználó egyértelműen és kifejezetten elfogadja a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott grafikai munka tervezetét, további munkafázisokat rendel meg, és/vagy engedélyezi, hogy a grafikai állomány nyomdába kerüljön.
 2. Szolgáltató az általa tervezett grafikai terveket nyomdába kerülő anyagok esetén nyomdakész állományként, annak gyártási instrukcióival, egyéb anyagok esetén a felhasználási célra alkalmas formátumban adja át e-mailben vagy egyéb elektronikus formában. Nyomdai munkálatok esetén a teljesítés a tervek nyomdakész állományként történő átadásával valósul meg. Az átadás helye tekintetében a Szerződő Felek közt létrejövő egyedi megállapodás irányadó.

 

11. A TELJESÍTÉS SORÁN FELHASZNÁLT KÉPI ANYAGOK

 1. Szolgáltató a teljesítés során felhasznált képi anyagok jogtisztaságáért kizárólagosan abban az esetben vállal felelősséget, amennyiben azt Szolgáltató bocsátja a Felhasználó rendelkezésére (Szolgáltató által keresett, kereskedelmi célra is szabadon felhasználható vagy Szolgáltató alvállalkozója által készített képi anyagok). Amennyiben Felhasználó ragaszkodik a grafikai munkán egy általa szolgáltatott kép megjelenítéséhez, Szolgáltató a képet Felhasználó korlátlan felelőssége mellett megjeleníti, azonban a kép felhasználásával kapcsolatosan mind anyagi, mind jogi felelősségét kizárja.

 

12. ELÁLLÁS JOGA

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. A felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli kivéve, ha a szolgáltató vállalta e költség viselését.
 4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a felhasználó személyére szabtak.
 6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat
 7. A szolgáltató a visszatérítést minden esetben banki átutalással teljesíti e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem
 8. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 (tizennégy) napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 9. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett.
 10. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe.
 11. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját kell figyelembe venni, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
 12. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő 14 (tizennégy) napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) rendelet itt érhető el:
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.331735
 14. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:
  http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1501251917004&from=HU
 15. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 16. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár

 

13. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG

 1. Felhasználó rendelési hibájából adódó eltérésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, ilyen okból reklamációt nem fogad el. Szolgáltató kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a megtervezett grafikai munkák a számítógép monitorján nem feltétlenül abban a színben jelennek meg, mint ami a nyomdai anyagokon látható. Szolgáltató az ebből esetlegesen adódó problémák kiküszöbölése érdekében a Felhasználónak próbagyártást javasol, ennek elmaradása esetén az esetleges eltérésekből adódó károk Felhasználó terhére
 2. Szolgáltató az általa megtervezett grafikai munkák tekintetében tervezési (pénz-visszafizetési) garanciát vállal. A tervezési (pénz-visszafizetési) garancia értelmében Szolgáltató garantálja, hogy az átadott grafikai állományok bármely nyomda által legyártható állományok, azonban, ha megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező nyomdában bebizonyosodik, hogy a grafikai állomány a Szolgáltatónak felróható okból nem nyomtatható, nem gyártható le, Szolgáltató vállalja, hogy a ki nem nyomtatható grafikai tervezésre vonatkozó arányos vállalkozói díjat visszafizeti Felhasználó részére. Jelen rendelkezés szempontjából megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező nyomdának minősül az a nyomda, amelynek alkalmazottai megfelelő szakképzettséggel, és a nyomda 5 (öt) év szakmai tapasztalattal, nyomdai működéssel Amennyiben a nyomda megfelelőségét illetően kétség merül fel, úgy Szerződő Felek a vita eldöntése érdekében kölcsönösen elfogadott nyomdaipari szakember szakvéleményét veszik igénybe.
 3. A Szolgáltató által értékesített display rendszerek esetén a garancia 1 (egy) év. A garancia nem vonatkozik a szándékos rongálásra, elemi kárra, előre nem látható, illetve a felületek/hordozók sajátosságaiból adódó hibákra. Display rendszerek esetén a garancia a szerkezet rendeltetésszerű használata mellett érvényes. A garancia kezdő időpontja a Felhasználó részére történő átadás/kézbesítés időpontja.
 4. A Szolgáltató által értékesített egyéb termékekre a jogszabályban előírt kötelező garancia időtartalma vonatkozik. A garancia kezdő időpontja a Felhasználó részére történő átadás/kézbesítés időpontja.
 5. A Felhasználó a webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a szabályai szerint.
 6. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott
 7. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül közölni. A felhasználó a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 8. A felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 9. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 (egy) év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
 10. Termékszavatosság
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 11. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 12. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 13. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított (2) két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
 14. A felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
 15. Felhasználónak kell bizonyítania.
 16. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.
 17. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. ) Korm. rendelet alapján a webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
 18. A jótállás időtartama 1 (egy) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk felhasználó részére történő átadása.
 19. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül
 20. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából
 21. Amennyiben a Felhasználónak a nyomda által kivitelezett munkákkal kapcsolatosan merül fel minőségi kifogása, a kifogást a Szolgáltató haladéktalanul továbbítja a nyomda részére kivizsgálás, illetőleg a reklamáció rendezése céljából.

 

14. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 1. Szolgáltató kizárja felelősségét a más által felrögzített szerkezettel kapcsolatos hibákért, illetőleg a más által alkalmazott anyagok, vagy a más által végzett kivitelezés hibáiért. Szolgáltató a dekoráció kihelyezése során kizárólagosan a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott anyagok (tábla, szerkezet, anyag, segédanyag), illetőleg a Szolgáltató által elvégzett munkák tekintetében vállal felelősséget.
 2. Közterületen elhelyezendő reklámtábla esetén az elhelyezés engedélyezésére irányuló közigazgatási eljárást minden esetben a Felhasználó köteles kezdeményezni, ideértve a közterületen elhelyezendő reklámtábla megjelenési formájával kapcsolatos engedélyeket. Közterületen elhelyezendő reklámtábla kihelyezését Szolgáltató nem vállalja.

 

15. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 1. Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó (amennyiben fogyasztó) hátrányára nem térhet
 2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 3. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles
 4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
 5. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.
 6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három)  évig  köteles  megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató az Ászf alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Ászf valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton, peren kívül próbálják rendezni, amennyiben erre ez a vitarendezés nem bizonyul eredményesnek a peres ügyei, vonatkozásában a Debreceni Járásbírság, illetve a hatásköri szabályok alapján a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik

 

17. PANASZKEZELÉS RENDJE

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti elektronikus levélcímen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.
 3. Az írásbeli panaszt a szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
 4. A Felhasználó a szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a felhasználót terhelő kötelezettségekkel
 6. A békéltető testület eljárása a felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  7. a testület döntésére irányuló indítványt,
  8. a fogyasztó aláírását.

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

  Ha a felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 7. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/ vagy http://www.bekeltet.hu/.
 8. Panasszal fordulhat az illetékes kormányhivatal Fogyasztóvédelmi osztályához, mint elsőfokú hatósághoz.
 9. Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
 10. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.
 11. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
 12. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a
 13. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül

 

18. SZERZŐI JOGOK

 1. Minden, a Szolgáltató által kivitelezett grafikai munka a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató által megtervezett és kivitelezett grafikai munkákon Szolgáltató logója külön felhatalmazás nélkül, automatikusan feltüntetésre kerülhet Szolgáltató döntése alapján.
 2. A Szolgáltató szellemi termékeit erre vonatkozó külön kérés vagy felhívás nélkül korlátlanul felhasználhatja referenciaként a Felhasználó nevének megjelölésével mind nyomdai, mind online kommunikációjában.
 3. Amennyiben Felhasználó a referenciakénti felhasználáshoz, vagy a Szolgáltató logójának feltüntetéséhez nem járul hozzá, úgy Szolgáltatót ennek ellenértékeként egyedi megállapodás keretében meghatározott felár illeti meg, amelyet Felhasználó a számla megfizetésével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni.
 4. Amennyiben Felhasználó a felárat tartalmazó számlát bármely oknál fogva a fizetési határidőtől számított 8 (nyolc) napon túl nem egyenlíti ki, úgy Szolgáltató minden további feltétel nélkül jogosulttá válik a grafikai munka referenciakénti felhasználására, illetőleg saját logójának feltüntetésére.
 5. Miután a https://www.timba.hu/ mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 6. A https://www.timba.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással
 7. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 8. Tilos a https://www.timba.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 9. A Timba név és logo szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli, a jelen fejezet rendelkezéseit sértő, felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
 2. Szerződő Felek vállalják, hogy a vitás kérdések békés úton történő rendezése érdekében minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe vesznek, a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Szerződő Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy az Egyedi Szerződésben szabályozott (ajánlat – elfogadás útján létrejött) jogviszonyukkal kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére – értékhatártól függően – kikötik a Fejér Megyei Bíróság / Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de az Általános Szerződési Feltételek módosítása visszamenőleges hatállyal nem értelmezhető. Tartós üzleti kapcsolat esetén az Általános Szerződési Feltételek módosulását Szolgáltató a módosulást követő 3 munkanapon belül, vagy a módosulást követő első megrendelés beérkezésekor köteles jelezni Megrendelő részére.
 4. Adott megrendelés teljesítésére azon Általános Szerződési Feltételek vonatkozik, amely a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésekor hatályban Szolgáltató köteles Felhasználó rendelkezésére bocsátani a mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket. A jelen pontban foglalt rendelkezésre bocsátás elektronikus úton (a Szolgáltató honlapján való közzététellel vagy e-mail útján) is elfogadott.
 5. Felhasználó a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében kifejezetten kijelenti, hogy azokat átolvasta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette, így az Általános Szerződési Feltételeket a Vállalkozóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri
Érvényes: 2020. április 17. napjától visszavonásig vagy módosításig.

Timba Ajándék és Reklámgyár
Sipos Balázs Gábor EV.