Adatvédelmi irányelvek piszk

 

Sipos Balázs Gábor EV.
Nyilvántartási szám: 66955526-1-27
KSH szám: 66955526821923107
Adószám: 66955526-1-27
Székhely: 2483 Gárdony, Radnóti Miklós utca 51.
Telephely: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.
Adatkezelési nyilvántartási szám:
E-mail: info[kukac]timba[pont]hu

 

(a továbbiakban Üzemeltető) a www.timba.hu weboldalon fellelhető Webáruházának (a továbbiakban Webáruház) a használata során a tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és jelen Szabályzat alapján kezeli.

A Webáruházat látogató Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a Felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető, illetőleg megbízottja kizárólag statisztikák készítésére használja fel. Az IP-címeket az Üzemeltető, illetőleg megbízottja semmilyen olyan más adathoz nem köti és nem fogja olyan módon felhasználni, hogy abból a Felhasználó személyesen azonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

Üzemeltető rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Felhasználó által regisztrációja esetén a bejelentkezés során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Üzemeltető adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény és előírásait. Az Üzemeltető ennek megfelelően a Felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve jogszabály kötelező rendelkezésének az esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Webáruházon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megsemmisíti. Az Üzemeltető a Felhasználó erre irányuló kérésére az általa kezelt személyes adattal kapcsolatban képes haladéktalanul tájékoztatást adni vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítani vagy törölni.

A Webáruház megtekintésével a Felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszközök útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Az Üzemeltető minden igyekezete ellenére a technika és a tudomány jelen állása szerint a nyílt hálózaton történő információ szolgáltatás abszolút módon nem tekinthető biztonságosnak. Bár az Üzemeltető és informatikai közreműködője szerint a Webáruház információs rendszerének a biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az Üzemeltető javasolja valamennyi Felhasználó számára, hogy az alábbi óvintézkedések megtételét: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az általa használt operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházon való vásárlás feltételezi az Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Webáruházon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Webáruház használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

 

A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció esetén a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • Felhasználónév,
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám

A Webáruház működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes Felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető és erre feljogosult megbízottja, mint adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.feherekszer.hu internetes oldalon és ennek aloldalain található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Webáruházon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a tartalom megjelenthetősége, a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő egyéb – személyes adatnak minősíthető – adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

Az Üzemeltető és megbízottja a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az Üzemeltető és megbízottja a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart, kivéve a jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség teljesítése során megőrzött adatokat (ilyen lehet az Üzemeltető számvitelei kötelezettségének teljesítése során kezelt adat), továbbá a Felhasználó külön hozzájárulással őrzött és kezelt adatokat.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

Az adatokat megismerők köre:

Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető és munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Webáruház, mint informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Üzemeltető adatfeldolgozót vehet igénybe. Üzemeltető az ilyen igénybe vett harmadik személyek adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

  1. Sipos Balázs Gábor egyéni vállalkozó, 2483 Gárdony, Szabadság út 1., adószám: 66955526-1-27

rendszergazdai tevékenység

  1. MPL futárszolgálati tevékenység

 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag az erre vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

E-mail címek felhasználása

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Üzemeltető egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást regisztrált Felhasználó részére az Üzemeltető bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el. Ezen értesítéseket az Üzemeltető nem használja reklámozási célra. Amennyiben a Felhasználó regisztrációját törli, úgy ezen értesítések küldésére a törlést követően nem kerül sor.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcím(ek)re hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bleiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Vegyes rendelkezések:

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.